Pomoc władz dla polskich studentów
Warunki do miejsca w pomocy społecznej
Gminy czeka oszczędność energii
Sędzia stracił uprawienia przez notoryczne pomyłki
Warunki bycia ławnikiem sądowym
Odpowiedzialność karna świadków
Dziennikarze w sądzie
Skargi na bióra podróży
Zawieranie umowy w innym języku
Decyzja pokrzywdzonych o losie prześladowców
Sprawy przed sądem pierwszej instancji
Apelacja w Polsce
Ugody w postępowaniu administracyjnym
Członkowie Rady Ministrów
Administracja rządowa na terenie województwa
Mieszkańcy Warszawy mogą rejestrować firmy przez Internet
Rozprawa przed Sądem - najważniejszy element procesu
Kasacja wyroku - środek odwoławczy
Centralne organy administracji rządowej w Polsce

 

Kasacja wyroku - środek odwoławczy
Kasacja obok apelacji jest jednym z rodzajów odwoływania się od wyroków sądów. W przeciwieństwie do apelacji kasacja składana jest w odniesieniu do decyzji sądu drugiej instancji. Apelacja jest odwołaniem od decyzji sądu pierwszej instancji. Można wiec powiedzieć, że kasacja jest już ostatecznym odwołaniem. Jest ona składana do Sądu Najwyższego. Kasację powinien składać pełnomocnik osoby. Mowa tu oczywiście o adwokacie ale dopuszczalne jest także reprezentowanie strony przez radcę prawnego. Termin jej składania upływa po miesiącu od dostarczenia oskarżonemu orzeczenia sądowego. Od sądu najwyższego zależy czy kasacja zostanie przyjęta. Może on ją jednak także oddalić gdy uzna, że nie ma do jej przyjęcia odpowiednich podstaw. Może także uchylić zaskarżony wynik w sytuacji gdy uzna, że rozprawa była prowadzona niezgodnie z polskim prawie. Dopuszczalne jest także uchylenie tylko połowy wyroku. To samo tyczy się także decyzji podejmowanej przez sąd pierwszej instancji. W takiej sytuacji sprawa jest ponownie rozpatrywana przez sąd posiadający takie same kompetencje jak ten, którego werdykt został zakwestionowany przez sąd najwyższy.

Copyright 2011

Powered